:::
1710_767c7e3d-2.jpg

《政治思想新視域》(上冊)


作者

篇名

陳宜中

編者序

梁裕康

「既可怕又謬誤」卻「公正且真確」──論盧梭對霍布斯宗教理論的評斷

魏楚陽

論黑格爾對盧梭普遍意志概念的批評

賴芸儀

再探平等派的政治參與主張──1647年普特尼辯論會為分界

劉佳昊

鮑桑葵的現代國家理論及其公民民族思想

陳建綱

效益主義的發軔:初探邊沁的政治思想

許家豪

托克維爾論異己民族與文明的判準

許 漢

原則、情境與道德規範性

黃俊龍

雅典民主與法治如何相輔相成?以埃斯奇尼斯與德摩特尼斯的法庭演說為例


 

                                         20211月出版

                                                                                平裝:定價350